Vakıf Senedi

  BÖLÜM I  KURULUŞ VE AMAÇ VAKFIN VARLIĞI KAYNAK VE GELİRLERİ

 

 

KURULUŞ

Madde 1- T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı mensupları adına, bu Vakıf Senedinin ekinde yer alan listede adları bulunan kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurulmuştur.

 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 2- Vakfın adı "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mensupları Vakfı" olup aşağıdaki maddelerde kısaca "Vakıf', T.C. - Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı da "Müsteşarlık" olarak anılacaktır.

Vakfın merkezi Ankara'da, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindedir.

 

VAKFIN AMACI VE HİZMET KONULARI

Madde 3- Vakfın amaçları şunlardır:

a) Üyelerden emekli olacaklara, erken yaşlananlara, görev kazası veya meslek hastalığına uğrayanlara, malül olanlara, ölenlerin hak sahiplerine, bu Vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler gereğince yardımlarda bulunmak,

b) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine hertürlü sağlık hizmetleri sunmak, bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,

c) Üyelerin zaruri ihtiyaçlarının ucuza temini, evlenme, doğum, çocuklarının öğrenimi gibi benzer konulardaki giderlerini karşılamak amacı ile uygun faizle ödünç para vermek veya gerekli diğer girişimlerde bulunmak,

d) Üyelerine ödünç para vermek,

e) Doğal afetlerden zarar gören üyelerine yardımda bulunmak ve gerektiğinde düşük faizli kredi vermek,

f) Vakfın mali olanakları oranında üyelerin ve ailelerinin dinlenmelerini temin etmek amacıyla uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri kurmak,

g) Kreş veya gündüz bakımevi açmak, öğrenci yurtları kurmak,

h) Gerektiğinde Vakıf mensuplarının öğrenim gören çocukları için çeşitli burslar temin etmek ve öğrenimleri için gerekli diğer sosyal yardımları sağlamak,

ı) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitsel, sosyal ve kültürel yardımları yapmak,

i) Vakfa maddi bakımdan destek olmak için iktisadi işletmeler açmak,

j) Üyelerin mesken ihtiyacını karşılamak için gerekli her türlü teşebbüste bulunmak ve bu amaçla kurulan teşekküllere elverişli faiz ve koşullarla kredi açmak,

k) Türkiye'de Ekonomi, Maliye, Hukuk, İşletme, Yönetim, Denetim ve İletişim Teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmak ve çalışmaları desteklemek, bu konularda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilimsel ve mesleki araştırmaları özendirrnek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçlara hizmet etmek üzere gerektiğinde Bilgi Merkezi oluşturmak,

1) Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla, diğer faaliyetlerde bulunmak,

m) Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara. bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya; yurtiçi vakıfların temsilciliklerini yapmaya; yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya; bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; şirketler kurmaya; gerekli ürünleri imal, ithal ve ihraç etmeye, sigorta acenteliği ve sair acentelikler, bayilikler ile ithalat ihracat ve ticari mümessillikler taahhüt ve komisyon işleri yapmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin. ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule; bu hakları kullanmaya; olan ya da olacak gelirleri için kuracağı işletmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya; geçerli banka kefaletlerini kabule; Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya; kefalet ve diğer güvenceleri vermeye; Vakfm amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için gayrimenkul satın almaya, satmaya, inşaat yapmaya, yaptırmaya, kiralamaya ve mevcutlardan yararlanmaya; Türk Medeni Kanunu'nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN VARLIĞI

Madde 4- Vakfın tahsis edilen varlığı, 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyontürklirası)dır. Bu varlığa 5. maddede belirtilen kaynak ve gelirler eklenir.

Nakit olarak konulan bu meblağın tamamı, üyelerine evlenme, doğum, hastalık ve ölüm hallerinde yardımda bulunulması amacıyla daha önce kurulmuş ve Hazine Mensuplarının karşılıksız parasal katkıları ile oluşarak anonim hale gelmiş bulunan Sosyal Yardım Fonu'nda biriken paradan karşılanmıştır.

Vakfın varlığı, hiçbir biçimde amacı ve hizmet konuları dışındaki amaç ve konulara ayrılamaz ve harcanamaz.

 

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ

Madde 5- Vakfın kaynak ve gelirleri şunlardır:

a) Vakfa ilk girişte üyelerden alınan giriş aidatı,

b) Üyelerden alınan aylık aidatlar,

c) Üyelerin borçlandırılması karşılığında kesilecek keseneklerden elde edilecek gelirler,

d) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar.

e) Vakıf kaynaklarının işletilmesinden elde edilecek gelirlerle tertiplenecek eğlence, gezi ve piyango gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

Vakfın işletmelerinden, iştiraklerinden, ticari ve sınai faaliyetlerinden veya sair suretlerle sağlanacak gelirler,

f) Vakıf Senedinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için üyelerden tahsil edilecek paralar,

g) Vakıfca yüklenilecek mükellefiyetler karşılığı alınacak ivazlar,

h) Vakıf Senedi'nin 4. Maddesinin ikinci paragrafında belirtilen Sosyal Yardım Fonu'ndan Vakfa devredilen tutar,

i) Diğer gelirler.

Şartlı veya Şartsız her türlü bağış, vasiyet ve yardımların Vakfın gelirleri arasında yer alması için Yönetim Kurulunun oybirliği ile kararı gereklidir.

 

BÖLÜM II ÜYELİK VE AİDATLAR

 

ÜYELİK

Madde 6-

a) Müsteşarlığın merkez, taşra, ve yurtdışı teşkilatlan ile bağlı kuruluşlarında görevli T.C. uyruklu kişiler,

b) Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığında asli memur olarak görev yapmış olan Hazine eski mensupları, giriş formlarını imzalamak ve üyeliğe ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla Vakfın üyesi olurlar.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7- Vakıf üyeliğinden ayrılmak isteyenler, yazılı olarak Yönetim Kurulu'na başvururlar. Bu başvurular, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Vakfa zarar veren veya Vakfın amaçlarını gerçekleştirilmesini engelleyen üyeler, Disiplin Kurulunca; üyeliğe ilişkin yükümlülüklerini özürsüz olarak en az 6 ay süre ile yerine getirmeyen üyeler ise yapılacak yazılı uyarı bir ay içinde cevap alınamaması halinde, Yönetim Kurulunca; üyelikten çıkarılırlar.

Vakıf üyeliği sona erenlerin Vakfa olan borçlan muaccel olur. Borçlar, ilgili yönetmelikle hükme bağlanan oranlarda öncelikle mensubun Vakıftaki alacaklarından, bu yetmediği takdirde Müsteşarlıkdaki alacaklarından veya Müsteşarlık nezdindeki Vakıf, demek, kooperatif ve sandıklardaki alacaklarından, üyenin emekli olarak ayrılması halinde ise T. C. Emekli Sandığı istihkaklarından veya Sosyal Sigortalar Kurumu kıdem tazminatlarından da mahsup edilebilir. Bakiye borç bulunduğu takdirde, yönetmelikte belirlenen şekliyle tahsil edilebilir veya herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına gerek kalmaksızın yasal ve idari yollardan tahsil edilir.

Her ne şekilde olursa olsun, Vakıftan ayrılıp da yeniden üyelik hakkını kazananlar, evvelce Vakıftan geri almış oldukları aidat ve diğer mükellefiyetler tutarını, Vakıftan ayrı kaldıkları sürede ödemeleri gereken aidat toplamını, Vakıf Yönetim Kurulunca tesbit edilecek faiz oranı ve ödeme şartları çerçevesinde Vakfa ödemek zorundadırlar.

Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere Müsteşarlıktan ayrılan Vakıf üyelerinin üyelikleri ayrıldıkları tarih itibariyle sona erer. Bu gibi üyelerden Vakıf'taki birikmiş aidatını almamış olanlar, Müsteşarlıkca tekrar göreve alındıkları takdirde, Vakıftan ayrı kaldıkları süreye ait aidat ve diğer mükellefiyetler tutarını, Yönetim Kurulunca tespit edilecek faiz oranı ve ödeme şartları çerçevesinde Vakfa ödedikleri takdirde, borçlandıkları süre üyelik süresine eklenir. Borçlanmayı kabul etmeyenlerin üyeliği bıraktığı tarihteki kıdeminden başlar.

Üyenin Vakıftan ayrı kaldığı süreye ait aidat miktarı, tekrar üye olduğu tarihte geçerli olan aidat miktardır. Borçlandırrna işlemi yukarıdaki esaslarla bu miktar üzerinden yapılır.

Üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü sözleşme ve taahhütler hükümsüzdür.

Müsteşarlıktan ayrılmadan Vakıf üyeliğinden ayrılan üyenin bir defaya mahsus olmak üzere tekrar Vakfa üye olabilmesi Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır.

 

GİRİŞ AİDATl, AYLIK AİDAT VE İADE

Madde 8- Vakıf üyelerinden, üye olduğu ayı takip eden aydan itibaren alınacak "giriş aidatı" ile aylıklardan kesilecek "aylık aidat" miktarları her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

Vakıf üyelerinden yapacakları ödemelerle ilgili olarak ödeme şeklini gösteren taahhütnameler alınır.

Hazine mensupları adına müteşebbis heyet olarak görev yapan kurucu üyelerin mali yükümlülükleri, Vakfa sonradan üye olacaklardan farksızdır. Bu üyeler de genel hükümlere göre giriş aidatı ve aylık aidat verirler.

Üyeliğe ilişkin parasal yükümlülüklerini yapılacak uyarıya rağmen yerine getirmeyenlerden bu yükümlülüklerinin karşılığı paralar, amme alacaklarına uygulanan gecikme faizleri ile birlikte, herhangi bir hüküm alınmasına gerek olmaksızın idari veya yasal yollardan tahsil edilir.

Vakıf üyeliği sona erenlerin ödemiş oldukları giriş aidatları geri verilmez. Ancak;

a) Müsteşarlıktaki görevi devam ettiği halde Vakıf üyeliğinden ayrılanların aidatları, kesintisiz en az bir yıl süre ile aidat ödemiş olmaları koşuluyla; erken yaşlanma, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrama, malul olma veya ölme hallerinde ise koşulsuz olarak; bunlara tekabül eden giderler çıktıktan sonra kalan net neması ile birlikte geri verilir.

b) Müsteşarlıktan ve Vakıf üyeliğinden ayrılanlardan (erken yaşlanma, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrama , malulolma, ölme hallerindeki ayrılmalar hariç) Vakıf üyeliği süresi;

i) 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil), yatırdıkları aidatı, net neması ile birlikte geri ödenir.

ii) 10 yıldan fazla olanlar ise, yatırdıkları aidatın, net neması ile birlikte geri alabilecekleri gibi, ayrıldıkları tarihteki mevcutlarını koruyarak aylık aidat ödemek suretiyle Vakıfla ilişkilerini sürdürebilirler; veya aidatlarını Müsteşarlıktaki emsalleri oranında asgari ek emekliliği hak kazanacakları süreyi dolduruncaya kadar kendileri ödemek suretiyle, hem Vakıf, hem de ek emeklilikle olan bağlarını harici üye olarak devam ettirebilirler.

 

BÖLÜM III

 

 

VAKFIN ORGANLARI ORGANLAR

Madde 9- Vakfın Organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Danışma Kurulu

f) Vakıf Genel Müdürlüğü

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 10- Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup, Vakfın genel yönetim, gözetim, denetim ve karar merciidir.

Genel Kurul Vakıf üyelerinden oluşur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakfın bir önceki yıla ait bilanço ve hesapları ile aktüeryal hesaplarını Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyerek karara varmak,

b) Vakfın cari yıl faaliyetine ilişkin bütçe ve çalışma programını incelemek ve bu hususlarda gereken önlem ve kararları almak,

c) Vakıftan yararlananların haklarını ve Vakıf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak,

d) Her yıl için giriş ve aylık aidat miktarını tespit etmek,

e) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini ibra etmek,

f) Vakıf Senedinin değiştirilmesine, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,

g) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

h) Vakıf senedinde ve ilgili mevzuatta kendisine tanınan diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

 

OLAĞAN TOPLANTI

Madde 12- Genel Kurul yılda bir defa olmak üzere Ocak veya Şubat ayında toplanır.

 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Madde 13- Genel Kurul;

a) Yönetim Kurulu Kararı,

b) Denetleme Kurulunun Oybirliği ile alacağı kararla, yazılı isteği,

c) Vakıf üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu, .

üzerine olağanüstü toplanır. (b) ve (c) fıkralarındaki istek doğrudan Yönetim Kuruluna yapılır ve bu kurul, Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARINA HAZIRLIK

Madde 14- Yönetim Kurulu:

a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile bilançoyu, cari yıl bütçe tasarısı ve çalışma raporunu,

b) Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini,

c) Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gününü, saatini, yerini ve gündemini, toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurur.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde 15- Genel Kurul toplantılarının açılabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde toplantı ertelenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir aydan fazla olamaz. İkinci toplantı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katının bir fazlası üye sayısı ile yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır.

Vakıf Senedinin değiştirilmesi, Vakfın fesih ve tasfiyesi için bu konuda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, üye tam sayısının en az üçte ikisi oranındaki oyun bu karar lehine kullanılmış olması şarttır.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 16- Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca tesbit ve ilan edilen gün, saat ve yerde, aynı ilanda yer alan gündem üzerine toplanır. Gündem değişikliği veya gündeme madde ilavesi Genel Kurul kararını gerektirir. Ancak toplantıya katılan üyelerin 1/10’u tarafından önerilen hususların gündeme ilavesi suretiyle görüşülmesi zorunludur.

Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilmek suretiyle Başkanlık Divanı oluşturulur. Genel Kurul, Başkan tarafından yönetilir.

Başkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelik seçimleri gizli oylama ile yapılır.

 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

Madde 17- Başkanlık Divanı:

a) Toplantıya ait formalitelerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp

yapılmadığını inceler.

b) Toplantı çoğunluğunun olup olmadığının tesbiti gerektiğinde yoklama yapar.

c) Çoğunluğun bulunduğu ve gerekli formalitelerin tamam olduğu anlaşıldığı takdirde, durumu hazır olanlara bildirerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

d) GeneI Kurulca yapılacak seçimleri denetler, sonuçlarını ilan eder.

Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Başkanlık Divanı tarafından imzalanan tutanağın bir nüshası Yönetim Kurulu'na verilir. Genel Kurulda alınan kararlar Yönetim Kurulunca üyelere yazılı olarak duyurulur.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 18- Vakfın her türlü işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri Vakıf işlemleri ile ilgili olarak, Vakıflar Hakkında Tüzüğün 23. maddesi hükümlerine tabidir.

 

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

Madde 19- Yönetim Kurulunun 7 asıl ve 7 yedek üyesi Genel Kurul tarafından Vakıf üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelik süresi iki yıldır. Sürelerini dolduran üyelerin yerine her yıl üç asıl ve üç yedek veya dört asıl ve dört yedek üye seçmek üzere seçim yapılır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilir.

 

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 20- Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Yazman ve bir Sayman seçer.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 21- Yönetim Kurulu toplantıları, ayda en az bir defa olmak üzere, gerektiği zamanlarda yapılır. Yönetim Kurulu, Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin isteği ile Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Alınan kararlar, noterlikçe onaylı deftere kaydedilerek hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Alınan karar veya kararlara katılmayan üyeler katılmadıklarını imzaları ile birlikte beyan etmek ve katılmama nedenlerini bir gün içinde yazılı ve imzalı olarak bildirmek zorundadırlar.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya bir yıl içinde her ne sebeple olursa olsun toplam beş defa Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır. Yerine gelen yedek üye ayrılanın süresini tamamlar.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22- Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir. Vakfı yargı organları ile resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Vakfın kaynaklarından elde edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararlar alır. Yönetim Kurulu kararlarına göre Vakfı yükümlülük altına sokan her türlü sözleşmeler, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu ayrıca diğer işlerin yürütülmesi için Vakıf adına imzaya yetkili olanlar tayin eder, yetkilerini saptar. Ancak böyle bir yetki verilmesi Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz,

b) Her çalışma yılı sonunda Vakfın yıllık bilanço kar ve zarar hesabını, Yönetim Kurulunun çalışmalarını açıklayan raporunu Vakıf Senedinin 14. Maddesinde yer alan esaslara göre üyelere gönderir. Ayrıca yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlar, iki yılda bir vakfın aktüeryal hesabını yaptırır. Bu hesap ile vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile yönetim kurulu çalışmalarını gösteren raporu Genel Kurula sunar. Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir,

c) Vakfın her türlü faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve gelirini artırıcı yatırımlarda bulunulması için gerektiğinde borç alabilir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakıf lehine ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir,

d) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarının temin etmek üzere; kamp, huzurevi, hastane, eczane, kreş, çocuk yuvası, spor tesisleri ve lokaller inşa ettirebilir, satın alabilir, kiralayabilir veya işletebilir. Üyelerine gerektiğinde taşıma hizmeti sunar ve üyelerine borç verebilir,

e) Vakfa üye alınmasına ve Disiplin Kurulunca verilecek ihraç kararı dışındaki işbu Vakıf senedinde yazılı diğer sebeplerden dolayı üyenin Vakıftan çıkarılmasına karar verir. Disiplin Kurulunca verilen ihraç kararlarını uygular,

f) Her türlü know-how (teknik beceri), patent, vs. haklar satın alabilir, satabilir, kiraya verir veya kiralayabilir. (Finansal kiralama dahil)

g) Amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunur. Kongre, konferans, panel, seminer, kurs ve sergiler düzenler,

h) Vakfın personel kadrosunu tespit eder. Gerektiğinde istihdamlarında lüzum ve zaruret hasıl olacak kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına karar verir, ücretlerini saptar. Ek sosyal güvenlik yardımları ile üyelerin aidat, prim gibi tüm kesinti miktarlarının günün şartlanna göre düzenler,

ı) Bilgi Merkezi kurar ve çalışma esaslarını belirler,

i) Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü kararı alır ve Genel Kurulun onayına sunar. gerekli yönetmelikleri hazırlar.

 

DENETLEME KURULU

Madde 23- Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere Genel Kurul tarafından, Vakıf üyeleri arasından seçilecek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi iki yıldır.Denetleme Kurulu Üyeleri, aralarından bir üyeyi Başkan seçerler.

Denetleme Kurulu Başkanı gerek gördüğünde Kurulu toplantıya çağırır.

Asil üyelerin özürsüz olarak üst üste iki toplantıya katılmamaları, Denetleme Kurulu Üyeliğinden veya Vakıf üyeliğinden ayrıllmaları halinde yerlerine yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye asil üyenin görev süresini tamamlar.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 24- Denetçiler Vakfın bütün işlemlerini denetler. Denetçiler bu görev ve yetkilerini anonim şirketlerin denetimindeki usul ve esaslara göre yaparlar. Bu cümleden olarak her yıl bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyerek bunların kayıtlara ve senet hükümlerine uygun olup olmadığını bir raporla tespit ederler. Denetimleri sırasında gördükleri, Senede ve ilgili kanunlara aykırı işlemleri Yönetim Kuruluna bildirirler. Gerek gördüklerinde ve kararı oy birliği ile almak suretiyle, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet ederler.

Ayrıca Denetçiler, Genel Kurula Vakfın işlemleri, mali durumu ve plasmanları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler.

Denetçiler, bu Vakıf Senedi, ve ilgili kanunların şirket denetçilerine verdiği görevleri yapmakla yükümlüdürler. Aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlerle sorumludurlar.

 

GENEL TEFTİŞ VE DENETLEME YETKİSİ

Madde 25- Vakfın işlemleri ile 903 sayılı Kanun ve uygulamasını gösteren Tüzükte belirtilen Genel Kurul, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teftiş ve denetimine tabidir.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 26- Disiplin Kurulu, Müsteşarlıkta en az on yıl çalışmış olan Vakıf üyeleri arasından Genel Kurulca seçilecek üç asil, üç yedek üyeden meydana gelir. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Kurul üyeleri, aralarından bir üyeyi Başkan seçerler ve kararlarını oy birliği ile alırlar.

Asil üyelerin özürsüz olarak toplantılara katılmamaları, Disiplin Kurulu Üyeliğinden veya Vakıf üyeliğinden ayrılmaları halinde yerlerine, yedek üye çağrılır. Yedek üye asil üyenin görev süresini tamamlar.

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 27- Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üyelerden, Vakıf Senedi hükümlerine aykırı davranan veya mükellefiyetlerini yerine getirmeyenler, Vakfın sahip bulunduğu mallar ve tesislere zarar verenler, Vakfı maddi zarara uğratanlar hakkında karar vermek,

b) Yönetim Kurulunca kendisine yazılı olarak iletilen konulan üç ay içerisinde karara bağlamak ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,

c) Bu Vakıf Senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen fiillerden dolayı aşağıdaki cezaları verebilir:

i) Uyarma,
ii) Kusur bildirme,
iii) Vakfın kurduğu veya kuracağı tesislerden, verdiği veya vereceği kredilerden, yardımlardan ve vakıf üyelerine sağlanan veya sağlanacak imtiyazlardan süreli veya süresiz yararlanmayı önleme,
iv) Vakıf üyeliğinden ihraç.

Disiplin Kurulu, kararlarını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu kararlan ilgiliye en geç yedi gün içerisinde tebliğ eder. Hakkında karar alınan üye kendisine yapılan tebligata karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İlgili ancak (iii) ve (iv) bendindeki cezalara çarptırılmadığı takdirde ilk toplantısında Genel Kurula yazılı olarak itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararı kesindir. İtiraz süresinin geçmesi halinde verilmiş olan bütün kararlar kesinleşmiş sayılır.

 

DANIŞMA KURULU

Madde 28- Danışma Kurulu, Vakıf Kurucu Üyeleri ile Vakıf Yönetim Kurullarında görev yapmış Vakıf Üyelerinden oluşur.

Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılacak Danışma Kurulu Toplantılarına en az dört Yönetim Kurulu Üyesi de katılır.

Danışma Kurulunun karar ve görüşleri istişari niteliktedir.

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 29- Vakıf işleri, teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları, düzenlenecek Yönetmelikte belirlenen "Vakıf Genel Müdürlüğü" bünyesinde yürütülür.

Vakıf Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulunca Vakıf üyeleri arasından veya dışarıdan seçilerek, sözleşmeli veya sözleşmesiz çalıştırılan bir Genel Müdür başkanlığında yeter sayıda yönetici, uzman ve gerekli diğer personelden oluşur.

Genel Müdür, Vakıf teşkilatının ve profesyonel kadronun amiridir. Genel Müdür, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında görev yapar. Başkanın uygun göreceği Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak, oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, Genel Kurul, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır.

 

BÖLÜM IV

 

SAĞLANANYARDIMLAR BORÇ VERME

Madde 30- Vakıf, yönetmelik esasları dahilinde üyelerine borç para verebilir.

 

EK SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI

Madde 31- Emekli olanlara yapılacak ek emeklilik aylığı veya toptan ödemeler; görev kazaları, meslek hastalıklarına uğrayanlar ile malul olanlara yapılacak yardımlar; ölenlerin hak sahiplerine yapılacak ödemeler; sağlık yardımları ve emekli ikramiyeleri gibi ek sosyal güvenlik yardımlarının şartları, nitelikleri, süreleri, bunlardan kimlerin hangi oran ve miktarlarda yararlanacakları gibi hususlar yönetmeliklerle saptanır.

 

BÖLÜM V

 

SON HÜKÜMLER VAKIF MALLARI VE ÜYELERLE İLİŞKİSİ

Madde 32- Vakfın üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğacak her türlü sorumluluklar Vakfın tüzel kişiliğine ait olduğundan üyeler, Vakıf varlığının nemalandırılması amacı ile yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir. Ayrıca Vakıf üyelerinin Vakfın varlığı üzerinde şahsi hakları da yoktur.

Bu bakımdan, üyelerin şahsi alacak ve borçlarından dolayı üçüncü kişiler tarafından Vakfa karşı kovuşturmada bulunulamayacağı gibi Vakıf varlığına da başvurulamaz.

 

GİZLİLİK

Madde 33- Vakıf Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleriyle Vakıf personeli, görevlerini yaparken üyeler ve bunların ailelerinin özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri çok sıkı bir gizlilikle saklamak zorundadırlar.

 

ÜYELERİN MEDENİ HALLERİNİN VE AİLE DURUMLARıNıN VAKFA BİLDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Madde 34- Vakıf üyeleri, medeni ve aile durumları ile ilgili olarak Vakıf tarafından istenen bilgileri, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde cevaplandırmak ve durumlarında sonradan olacak değişiklikleri de yine bir ay içinde talep edilmeden Vakfa bildirmek zorundadırlar.

Evlenme, doğum, ölüm gibi üyenin veya ailesinin medeni hallerini ilgilendiren ve sicil kayıtlarının değiştirilmesini gerektiren her türlü durum ile Vakıf Senedinde yazılı diğer hususların da, bir ay içinde Vakfa bildirilmesi, ilgililer için zorunludur.

İlgililer, Vakfa üye oldukları tarihten itibaren en geç bir ay içinde nüfus hüviyet cüzdanlarının Müsteşarlıkça tasdikli bir örneğini, Vakfa göndermeye mecburdurlar.

Ölen üyenin bu gibi görevlerini yerine getirmek, Vakıftan faydalanacak hak sahiplerine düşer.

 

ÜYENİN VE HAK SAHİBİ YAKINLARININ YAŞLARININ HESAPLANMASI

Madde 35- Bu Vakıf Senedi veya buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin yaş ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, üyenin ve hak sahibi çocuklarının yaşı, Vakfa üye oldukları tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, üyenin bu tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. Bu tarihlerden sonra yapılmış olan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

Nüfus kayıtlarında doğum günü ve ayı yazılı olmayanlar bir Temmuzda, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar, o ayın birinci gününde doğmuş sayılırlar.

 

HESAP DÖNEMİ

Madde 36- Vakfın hesap dönemi 1 Ocak günü başlar, 31 Aralık günü sona erer.

 

VAKFIN SÜRESİ

Madde 37- Vakıf belirsiz bir süre için kurulmuştur.

 

HAK DÜŞÜMÜ

Madde 38- Üyelerin bu Vakıf Senedinde yazılı haklan, Vakıf tarafından ilgililerine usulüne göre tebliğ edilmesine rağmen, hak sahiplerince tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde talep edilmediği takdirde düşer ve bu haklar Vakfa geçer.

 

FESİH VE TASFİYE

Madde 39- Genel Kurul tarafından Vakfın feshine karar verilmesi halinde, Vakfın varlıkları Müsteşarlık mensuplarınca aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş başka bir Vakıf varsa, o vakfa devredilir. Aksi halde, Vakfın borçları ödendikten sonra kalan kısım, ödedikleri aidatla orantılı olarak üyelere ve hak sahiplerine paylaştırılır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 40- işbu Vakıf Senedi hükümleri, değişikliklerin mahkeme siciline tescilini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.(*)

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- İşbu Vakıf Senedinin yürürlüğe girmesini takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri görev sürelerinin birinci yılını tamamlayacakları Genel Kurul öncesinde kendi aralarında çekecekleri kura ile görev süresi sona erecek 3 asil ve 3 yedek üyeyi belirlerler. Bu üyelerin görev süreleri birinci çalışma yılı sonunda tamamlanmış sayılır. Yerlerine seçilecek 3 asil ve 3 yedek üye 2 yıl için seçilir. Kurada adı çıkmayan 4 asil ve 4 yedek üyenin görevi ikinci çalışma yılı sonuna kadar devam eder.

 

(*) Senet Değişikliğinin Mahkeme Siciline Tescili, T.C. Ankara Asliye 3. Hukuk Mahkemesin' ce 7.11.2000 tarih ve 2000/721 sayı ile kararlaştırılmış ve Karar 3.1.2001i tarihinde kesinleşmiştir. Buna göre yeni Vakıf Senedi'nin yürürlüğe giriş tarihi 1 Şubat 2001 'dir.

 

T .C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MENSUPLARI VAKFI KURUCU ÜYELERİ

 

ADI SOYADI

1-    Doç.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

2-    Cüneyt SEL

3-    Mehmet Bülent ÖZGÜN

4-    Mustafa KIRALİ

5-    Mustafa ADIGÜZEL

6-    Bülent SOMUNCU

7-    Aysel Saime GÜREL

8-    TevfIk Fikret BARAN

9-    Recep Hakan ÖZYlLDlZ

10-  Mehmet Aydın KARAÖZ

11-  İhsan FEVZİBEYOĞLU

12-  Selim Servet TAŞDELEN

13-  Enver GÜNEY

14-  Ahmet Kemal GÜLSEREN

15-  Mustafa Ferhat EMİL

16-  Timur TAMTUNALI

17-  Kadir Murat DİLAVER

18-  Raif BAKOVA

19-  Dr. Mahfi EĞİLMEZ

20-  Tunay İNCE

21-  Tuna ISKIR

22-  Tuna ÖZAYGEN

23-  Osman TUNABOYLU

24-  Kamil Pulat AFŞAR

25-  Recep ÖNAL