Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz.

 

Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır.

 

Bireysel Emeklilik Planı İçin Ne Kadar Katkı Payı Ödenmelidir?

Mevcut gelir durumunuzu ve emeklilik dönemine ait beklentilerinizi de göz önünde bulundurarak yatırmak istediğiniz katkı payı tutarınızı seçeceğiniz planda tanımlı olan plan katkı payından az olmamak üzere belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz katkı payı tutarını aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yatırabilirsiniz. Emeklilik döneminizde daha yüksek birikime sahip olmak için bugünkü gelirinizin %5 - %15’i oranında katkı payı belirleyebilir, katkı paylarınızı düzenli ödeyerek, ara dönemlerde ek ödemeler yaparak, katkı payı tutarınızı artırarak ve fon getirilerinizi takip ederek elde edeceğiniz birikimi yüksek seviyelerde tutabilirsiniz.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimler Nasıl Değerlenir?

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri tarafından kurulan bu fonlar uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.  Böylece yapacağınız düzenli tasarruflarınız için diğer yatırım fonlarında olmayan vergi avantajından ve fon yönetim şirketlerinin kurumsal hizmetlerinden yararlanırsınız.
 

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

Emeklilik sözleşmeniz, katkı payı olarak yatırdığınız ilk ödemenizin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 60 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Bu durumda yaptığınız ödemeler, fon toplam gider kesintisi hariç, hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa yatırım gelirlerinizle birlikte 10 iş günü içinde size iade edilir.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Nelerdir?

-Giriş Aidatı
Bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılmanız veya farklı bir şirkette emeklilik sözleşmesi yapmanız durumunda, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta (şirketin internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden yapılan satışlar) teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin, aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Şirketten ayrılmanız durumunda sözleşmenin yürürlük tarihine göre sözleşmenin şirkette kaldığı yıl göz önüne alınarak kademeli giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı alınabilir.
Giriş aidatının girişte peşin alınan kısmı ve çıkışa ertelenmiş tutarın toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren,

  • 3 yıldan önce şirketten ayrılmanız durumunda %75’inden,

  • 3-6 yıl içinde ayrılmanız durumunda %50’sinden,

  • 6-10 yıl içinde ayrılmanız durumunda %25’inden fazla olamaz.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 10. yılını doldurmanız, vefat veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılmanız durumunda ertelenmiş şekildeki giriş aidatı alınmaz.
 
-Yönetim Gider Kesintisi
Emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik hesabına yatırdığınız katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranında yönetim gideri kesintisi alabilir.

-Fon Toplam Gider Kesintisi
Emeklilik şirketleri, birikimlerinizin değerlendirildiği fonlardan fona ilişkin giderlerin (saklama, denetim, işlem masrafları vb. giderler) karşılanması için fon grupları bazında Hazine Müsteşarlığınca belirlenen aşağıda gösterilen azami oranları aşmayacak şekilde fon toplam gider kesintisi yapabilir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi

Azami yıllık fon toplam gider kesintisi oranı (%)

Para Piyasası Fonları

Yüzbinde 3

1,09

Kamu / Özel Sektör / Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları / Kıymetli Madenler / Endeks Fonları

Yüzbinde 5,25

1,91

Hisse / Diğer Fonlar

Yüzbinde 6,25

2,28

 

-Ara Verme Kesintisi
Emeklilik sözleşmeniz boyunca katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden, ara verilen her tam ay için iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.
 
Bir yıldan fazla ödemeye ara vermeniz durumunda ise bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikiminizden indirilebilir.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kontrol ve Denetim Mekanizması Nasıl Çalışır?

Bireysel Emeklilik Sisteminde, birikimleriniz emeklilik şirketinizin bünyesinde değil, Takasbank’ta açılan hesaplarda saklanır.
 
Sektörde faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin denetlenmesi için farklı denetim ve gözetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların sürekli denetim, gözetim ve kontrolü altındadır.

 

Grup Emeklilik Sözleşmesi Nedir?

Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilir. 


Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.


İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir. 


İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işverenler çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını doğrudan gider yazabilmektedirler. İşverenler, işveren grup emeklilik sözleşmelerinde çalışanları için ödediği katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gider olarak vergiden düşebilirler.

 

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan çalışan­la­rı he­sa­bı­na kat­kı pa­yı öden­me­si halinde katılım­cı­nın bu birikimlere hak ka­zan­ma sü­re­si ka­tı­lım­cı­nın grup emek­li­lik söz­leş­me­si­ne giriş tari­hin­den itiba­ren 7 yı­lı aşa­maz.

 

Üyelere özel emeklilik planlarının özellikleri  nelerdir ? 

Katılımcı Kapsamı: T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mensupları Vakfı Üyeleri, Hazine Müsteşarlığı çalışanları, Ekonomi Bakanlığı çalışanları, bu iki kurumdan emekli olan kişiler, bu kişilerin eş ve 18 yaş üstü çocukları bu plan kapsamına alınır.

 

Katkı payı tutarı: 58 TL

 

Giriş aidatı :  Alınmamaktadır.

 

Yönetim Gider Kesintisi: Alınmamaktadır.

 

Ara verme Kesintisi: Alınmamaktadır.

 

Fon İşletim Gider Kesintisi:

 

PLAN ADI

FON UNVANI

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ ORANLARI

İADE ORANI

EFEKTİF FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ ORANLARI

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANLARI

Yakut 1 (faize duyarlı katılımcılar için)

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Yıllık (Yüzde)

Günlük

Yüzde

Yıllık (Yüzde)

Günlük (Yüzbinde)

Yıllık (Yüzde)

Günlük (Yüzbinde)

Emeklilik Yatırım Fonu

(Yüzbinde)

Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu

2,23

6,10/100.000

32,6

1,5

4,11/100.000

2,28

6,25/100.000

Yakut 2

Likit Esnek

1,06

2,9/100.000

0

1,06

2,9/100.000

1,09

3/100.000

Gelir amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

1,88

5,15/100.000

20,15

1,5

4,11/100.000

1,91

5,25/100.000

Gelir amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları

1,88

5,15/100.000

20,15

1,5

4,11/100.000

1,91

5,25/100.000

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

2,23

6,10/100.000

32,6

1,5

4,11/100.000

2,28

6,25/100.000

Esnek

2,23

6,10/100.000

32,6

1,5

4,11/100.000

2,28

6,25/100.000

Standart Emeklilik Yatırım Fonu

1,88

5,15/100.000

20,15

1,5

4,11/100.000

1,91

5,25/100.000

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

1,88

5,15/100.001

20,15

1,5

4,11/100.001

1,91

5,25/100.001

 

BES’te Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle çalışanların ve beyannameye tabi mükelleflerin ödedikleri katkı payı tutarlarını belli oranlarda gelir vergisi matrahlarında indirim yapabilmesini sağlayan uygulama kaldırılmış olup yerine sisteme dahil olan tüm katılımcıların vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin yararlanabileceği devlet katkısı uygulaması getirilmiştir.


Bu yeni düzenleme ile bireysel emeklilik hesabına yatırdığınız her katkı payı için katkı payınızın %25’ine karşılık gelen tutar, adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devlet katkısı uygulaması sayesinde daha fazla katkı payı ödeyerek birikimleriniz daha da çoğalacaktır. Örneğin; siz aylık 100 TL katkı payı ödediğinizde devlet 25 TL devlet katkısı, aylık 500 TL katkı payı ödediğinizde devlet 125 TL devlet katkısı yatıracaktır.
 
Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır. Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olmanız durumunda alabileceğiniz devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez.
 
Yatırılan devlet katkıları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım araçlarında değerlendirilir. Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
 
Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek ve devlet katkısı uygulamasından en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla devlet katkısı için kademeli hak kazanma süresi uygulanır.

 

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla:

  • En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,

  • En az 6 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %35’ine,

  • 10 yıl ve daha fazla sistemde kalanlar %60’ına,

  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduran katılımcılar devlet katkısının %100'üne hak kazanacaktır.

 
Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır.
 
Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ne üye katılımcılar için ilave bir fayda daha sağlanmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşulu ile üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler devlet katkısı hak etme sürelerine eklenecektir:

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla;

  • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,

  • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,

  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

           
devlet katkısına hak ediş süresi eklenecektir.
 
Ancak, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla sistemde bulunup 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar sisteme yeniden dahil olmaları halinde 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısına hak kazanamazlar.

 

BES’te Katılımcıların Hakları Nelerdir?

Katılımcı olarak,
 

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarını ve ödeme dönemini değiştirebilir,

 

Emeklilik süresi doldurmadan sistemden ayrılabilir,

 

Emekliliğe hak kazandıktan sonra; birikimlerin tamamını toplu para olarak alabilir yahut yıllık gelir sigortası, programlı geri ödeme alternatiflerinden birini seçebilir,

 

Bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerini, şirkette en az 2 yıl kalmak şartıyla başka bir emeklilik şirketine aktarabilir, (Başka şirketten aktarımla gelerek düzenlenmiş sözleşmelerin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir.)

 

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir. (Ancak vadesinde ödemediği katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.)

 

Yılda en fazla 6 kez fon dağılım oranını ve yılda en fazla 4 kez emeklilik planını değiştirebilir,

 

En az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanırsınız.

 

Bireysel Emeklilik hakkında bilgi almak için nereye başvurmalıyım?

Hazine Vakfı Acenteliği                      0312 215 31 86  

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Ankara Bölge  Satış Yöneticisi Özlem APAYDIN 

Cep Tel No:530 306 90 58                 email:  o.apaydin@ziraatemeklilik.com.tr

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş İstanbul Bölge Satış Yöneticisi Ayşe Gül KARAKAŞ BİLGİN

Cep Tel No: 530 610 08 65                email:  a.bilgin@ziraatemeklilik.com.tr

 

Size özel sigortacılık ve bankacılık ürünlerinde ek avantajlar

Hazine Vakfı acentemiz aracılığı ile bireysel emeklilik yaptıran müşterilerimize Ziraat Bankası ve Ziraat Sigorta tarafından ek avantajlar sağlanacaktır.

 

Ziraat Sigorta Tarafından Sunulacak Avantajlar

Konut Sigortası  %15

Kasko                 %15

Sağlık Sigortası  %10

Riskli Hastalıklar %15

 

Ziraat Sigorta tarafından verilen ürün indirimleri, diğer tüm indirimler uygulandıktan sonra (hasarsızlık, aile vs.) ek olarak yapılacak indirimleri ifade etmektedir.

Bankacılık ve sigortacılık hizmet avantajları kullanım noktası  Ankara’da T.C Ziraat Bankası Hazine Ankara Şubesi, İstanbul’da  T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş şubesidir.